Reklamačný poriadok

Firma For Baby s.r.o. (ďalej len predávajúci) vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení:

I. Kúpna zmluva, chyby tovaru, miesto uplatnenia 

Ku každému tovaru, ktorý zasiela naša spoločnosť, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

1.či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
2.či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu
3.či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Pokiaľ sa na zakúpenom výrobku počas jeho záručnej doby 24 mesiacov vyskytne chyba, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. Reklamáciu uplatňujte preukázateľne, uvedením chyby výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku našej spoločnosti spolu s faktúrou (dokladom o kúpe výrobku). Právo na reklamáciu výrobku kupujúcemu zanikne, ak nebude uplatnené v záručnej dobe, alebo ak nebude preukázaná kúpna zmluva s našou firmou na reklamovaný výrobok.

Reklamáciu nie je možné uplatniť na chyby výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na chyby vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. 

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť na adrese:

For Baby  s.r.o.
Prevádzka: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
+421252968042, obchod@forbaby.sk


Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované!!! 

II. Práva kupujúceho 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru počas jeho záručnej doby chyba, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za chyby tovaru – reklamáciu. V súvislosti s týmto právom uvádzame aj práva spotrebiteľa podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

§623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

III. Vybavovanie reklamácií

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 IV. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018 

Ďalšie informácie  v Obchodných Podmienkach